2014.07.07 - 2014.07.11-ний өдрийг хүртэлх                       Анхан шатны шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

2014.07.07 - 2014.07.11-ний өдрийг хүртэлх Анхан шатны шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

Шүүх хуралдааны огноо Д/д Цаг Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Хуулийн зүйл, анги Улсын яллагч Өмгөөлөгч /шүүгдэг, хохирогч/ Шүүгдэгчийн нэрс Нээлттэйхаалттай эсэх 2014. 07.07 ... Дэлгэрэнгүй

4-07-2014, 17:57
Шийдвэрлэсэн хэргийн мэдээ

Шийдвэрлэсэн хэргийн мэдээ

2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2014 оны 07 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд Сум дундын 27 дугаар шүүх нь эрүүгийн 4 хэрэг, иргэний 11 хэрэг хянан шийдвэрлэснээс 4 хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн ба 8 хүнд баривчлах захиргааны шийтгэл ногдуулсан байна. Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх 7 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн... Дэлгэрэнгүй

4-07-2014, 17:56
ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÕÝÐÃÈÉÍ ÀÍÕÀÍ ØÀÒÍÛ 18 ÄÓÃÀÀРد¯ÕÈÉÍ Ø¯¯Õ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÇÀÐ 2014.07.07-2014.07.11

ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÕÝÐÃÈÉÍ ÀÍÕÀÍ ØÀÒÍÛ 18 ÄÓÃÀÀРد¯ÕÈÉÍ Ø¯¯Õ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÇÀÐ 2014.07.07-2014.07.11

Ä/ä Äàðãàëàã÷ ø¿¿ã÷, ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿í Íýõýìæëýã÷ Õàðèóöàã÷ Íýõýìæëýã÷èéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Õàðèóöàã÷èéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Ø¿¿õ õóðàëäààí Îãíîî, öàã ... Дэлгэрэнгүй

4-07-2014, 09:56
ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÕÝÐÃÈÉÍ ÀÍÕÀÍ ØÀÒÍÛ 18 ÄÓÃÀÀРد¯ÕÈÉÍ Ø¯¯Õ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÇÀÐ 2014.06.30-2014.07.04

ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÕÝÐÃÈÉÍ ÀÍÕÀÍ ØÀÒÍÛ 18 ÄÓÃÀÀРد¯ÕÈÉÍ Ø¯¯Õ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÇÀÐ 2014.06.30-2014.07.04

Ä/ä Äàðãàëàã÷ ø¿¿ã÷, ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿í Íýõýìæëýã÷ Õàðèóöàã÷ Íýõýìæëýã÷èéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Õàðèóöàã÷èéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Ø¿¿õ õóðàëäààí Îãíîî, öàã ... Дэлгэрэнгүй

1-07-2014, 14:42
Шийдвэрлэсэн хэргийн мэдээ

Шийдвэрлэсэн хэргийн мэдээ

2014 оны 06 дугаар сарын23-нû өдрөөс 2014 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд Сум дундын 27 дугаар шүүх нь эрүүгийн 6 хэрэг, иргэний 20 хэрэг хянан шийдвэрлэснээс 4 хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн ба 7 хүнд баривчлах захиргааны шийтгэл ногдуулсан байна. Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх 7 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн... Дэлгэрэнгүй

27-06-2014, 18:17
2014.06.30 - 2014.07.04-нèé өдрийг хүртэлх                       Анхан шатны шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

2014.06.30 - 2014.07.04-нèé өдрийг хүртэлх Анхан шатны шүүхийн эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

Шүүх хуралдааны огноо Д/д Цаг Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Хуулийн зүйл, анги Улсын яллагч Өмгөөлөгч /шүүгдэг, хохирогч/ Шүүгдэгчийн нэрс Нээлттэйхаалттай эсэх 2014. 06.30 ... Дэлгэрэнгүй

27-06-2014, 17:54
2014.6.30- 2014.07.04-нèé өдрийг хүртэлх                              Анхан шатны шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны зар

2014.6.30- 2014.07.04-нèé өдрийг хүртэлх Анхан шатны шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны зар

Шүүх хуралдааны огноо Д/д Цаг Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч /өмгөөлөгч буюу төлөөлөгч/ Хариуцагч /өмгөөлөгч буюу төлөөлөгч / Нэхэмжлэлийн шаардлага 2014.06.30 Даваа Гараг 1 09:00 ... Дэлгэрэнгүй

27-06-2014, 17:52

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО