ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ № 16

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 21 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

 

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал:

2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар  Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь нийт 39 хэрэг шийдвэрлэсэн :

-  Шүүх хуралдаанаар 36 хэрэг

-  Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 5 хэрэг

-  Түдгэлзүүлсэн-3

-  Сэргээсэн-2

-  Хэрэгсэхгүй болгосон-1

-  Нэхэмжлэлийг буцаасан-1

-  Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-0

-  Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -3

-  Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-  Хэрэг шилжүүлсэн-0

-  Шүүх хуралдаан хойшилсон-3 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

19

24

32

5

Энэ 7 хоног

21

39

40

3

 

Мөн өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 103 иргэний хэрэг байна.