Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №30

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 3 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох ял –0 хүн
  • Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял-0 хүн
  • Хорих ял-0 хүн
  • Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-3 хүн

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 13 хүнд холбогдох 13 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох-1
  • Баривчлах-12

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 8 шүүх хурал товлон зарласнаас 4 шүүх хуралдааныг хийж, 3 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

11

1

10

4

0

3

Энэ 7 хоног

22

2

13

8

3

1

             Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх