Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 3 дугаар улирал МЭДЭЭЛЭЛ 
10 Тайлангийн эхний үлдэгдэл  287
Нэмж хүлээн авсан  1899
Шилжиж ирсэн 0
Давж заалдах шатны шүүх, хяналтын шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан  4
Бүгд 2190
Татгалзсан 102
Буцаасан 43
Шилжүүлсэн 3
Нэгтгэсэн 0
Татан авсан  3
Шийдвэрлэсэн иргэний хэрэг бүгд 1796
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 0
Маргааны төрлөөр  Иргэний хуулиар бүгд 359
Үүнээс  Худалдах, худалдан авах гэрээтэй холбоотой  98
Зээл /281-286-р зүйл/ 87
Түрээсийн гэрээ /318-332-р зүйл/ 0
Ажил гүйцэтгэх /343-358-р зүйл/ 0
Банкнаас олгох зээлтэй холбоотой 43
ББСБ-с олгох зээлтэй холбоотой 4
Гэм хор учруулснаас гаргуулсан  эд хөрөнгийн хохирол           2
Гэм хор учруулснаас гаргуулсан  эрүүл мэндийн хохирол 7
Эдийн бус гэм хорыг арилгах/нэр,   төр, алдар хүнд, ажил  хэргийн нэр хүндийг гутаасан/ 3
Бусад 115
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 1122
Үүнээс Нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу хариуцагчийг эрэн сурвалжлах /133-р зүйл/ 20
Ажилласан жил тогтоосон /135-р зүйл/ 946
Бусад 156
Гэр бүлийн тухай хуулиар бүгд 193
Үүнээс Гэрлэлт цуцлах 131
Эцэг тогтоосон 19
Эцэг эх байх эрх хасах 0
Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах            42
  Тэтгэлэг тогтоосон хүүхдийн тоо  68
Гэрлэлт болон гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох/16-18-р зүйл/ 0
Бусад 1
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар бүгд 12
Үүнээс  Ажлаас буруу шилжүүлсэн 0
Ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан  6
Цалин хөлсний маргаан  5
Бусад 1
Дампуурлын тухай хуулиар  0
Газрын тухай хуулиар  4
Нийгмийн даатгалын багц хуулиар                 0
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар                  1
Татварын ерөнхий хуулиар 0
Бусад хуулиар  105
  Шийдвэрлэлт  Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн /ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйл/ 335
ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр шийдвэрлэсэн  1380
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон /ИХШХШТХ-ийн 117-р зүйл/ 81
Иргэний хэргийн үлдэгдэл 243
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн хэрэг 0
Улсын тэмдэгтийн хураамж /мөнгөн дүн төг/ 91069983