Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №39

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 16 хүнд холбогдох 14 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 11 хүнд холбогдох 10 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 8 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял- 0 хүн

·         Хорих ял-0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-3 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд  8 хүнд холбогдох 7 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох-2

Ø  Баривчлах-6

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 8 шүүх хурал товлон зарласнаас 6 шүүх хуралдааныг хийж,  2 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

22

5

13

12

2

1

Энэ 7 хоног

21

10

7

12

0

1

                Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх