Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын ЭБАТ-уудын сургалт