Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 12 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 19 хүнд холбогдох 11 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 8 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял-3 хүн

·         Хорих ял-2 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-0 хүн

·         Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ-5

·         Цагаатгасан-1

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд  14 хүнд холбогдох 13 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох-5

-  Баривчлах-9

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 17 шүүх хурал товлон зарласнаас 11 шүүх хуралдааныг хийж, 5 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

39

13

34

22

8

1

Энэ 7 хоног

19

6

13

17

5

1

                Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх