ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

2021.05.19                                                                                                                                                                         Мөрөн сум

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний судалгааг танилцуулж байна.

2021 оны эхний улиралын байдлаар хугацаа хэтэрсэн хэрэг 1 байна.

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийнанхан шатны шүүх дэх

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2021 оны I улиралын мэдээг 2020 оны мөн үетэй харьцуулсан дүн
 

Үзүүлэлт

м/д

1 дүгээр улирал

1 дүгээр улирал

Тоо

Тоо

%

 
 
 

А

Б

2020

2021

өсөлт

бууралт

 хувь

 

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл
 

1

199

236

+37

0

15.7

 
 

Хүлээн авахаас татгалзсан

2

0

0

0

0

0

 

Буцаасан  / Хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/

3

80

88

+8

0

9.1

 

Шийдвэрлэсэн

4

74

113

+39

0

34.6

 

үүнээс

Эвлэрэл амжилттай болсон

5

64

95

+31

0

32.7

 

Эвлэрэл амжилтгүй болсон

6

10

18

+8

0

44.5

 

Үлдэгдэл

7

44

35

0

-9

-25.7

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/

8

 0

 0 

 0 

 0

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/

9

1

6

+5

      0

83.4

 

 

Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

10

45

39

0

-6

-15.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ