Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №22

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 8 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 0 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн – 0 хүн

·         Өршөөлийн хуулиар хэрэгсэхгүй болгосон - 8

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 10 хүнд холбогдох 10 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох- 6

-  Баривчлах - 4

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 9 шүүх хурал товлон зарласнаас 4 шүүх хуралдааныг хийсэн байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

31

10

21

15

4

1

Энэ 7 хоног

15

5

10

9

3

Өршөөл үзүүлэх тухай хуулиар 5 эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

                         Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх