Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №23

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 0 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн – 0 хүн

·         Зорчих эрхийг хязгаарлах ял -4 хүн

·         Өршөөлийн хуулиар хэрэгсэхгүй болгосон - 3

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 9 хүнд холбогдох 9 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох- 1

-  Баривчлах - 8

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 10 шүүх хурал товлон зарласнаас 7 шүүх хуралдааныг хийсэн байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

15

5

10

9

3

0

Энэ 7 хоног

12

3

9

10

3

3

                         Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх