ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

 

Тус шүүх энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар 1070 нэхэмжлэлийг хүлээн авсан нь өнгөрсөн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 43.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Түүнчлэн энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар 993 хэрэг шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 44.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Нийт шийдвэрлэсэн хэргийг маргааны төрлөөр авч үзвэл иргэний эрх зүйтэй холбоотой 315 хэрэг шийдвэрлэсэн нь нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 32 хувь, Гэр бүлийн эрх зүйтэй холбоотой 155 хэрэг шийдвэрлэсэн нь нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 16 хувь, Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаатай холбоотой 19 хэрэг шийдвэрлэсэн нь нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 2 хувь, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар буюу онцгой ажиллагааны журмаар 492 хэрэг шийдвэрлэсэн нь нийт шийдвэрлэсэн хэргийн 49 хувийн тус тус эзэлж байна.

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн маргааны төрөл:

Маргааны төрөл

Хэргийн тоо

3 дугаар улирал

Өсөлт, бууралт

2020 он

2021 он

Тоо

Хувь

1

Иргэний хуулиар

359

     315

      44

-12.2

2

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар

1122

492

630

-56.1

3

Гэр бүлийн тухай хуулиар

193

155

38

-19.6

4

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар

12

19

7

+58.3

5

Бусад хуулиар

110

12

98

-89

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийнанхан шатны шүүх дэх

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2021 оны III-р улирал”-ын мэдээг

2020 оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт

 

 

 
 
 

Үзүүлэлт

м/д

III-р улирал

III-р улирал

Тоо

Тоо

%

 
 
 

А

Б

2020

2021

өсөлт

бууралт

 хувь

 

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл
 

1

445

495

+50

0

+11,2%

 
 

Хүлээн авахаас татгалзсан

2

0

0

0

0

0%

 

Буцаасан  / Хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/

3

210

204

0

     -6

2,8%

 

Шийдвэрлэсэн

4

309

268

0

-41

13,2%

 

үүнээс

Эвлэрэл амжилттай болсон

5

253

239

    0

-14

5,5%

 

Эвлэрэл амжилтгүй болсон

6

56

29

    0

-27

48,2%

 

Үлдэгдэл

7

27

23

0

-4

-4,8%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/

8

 0

 0 

 0 

 0%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/

9

13

14

+1

      0

+7,6%

 

 

Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

10

31

27

0

-4

-12,9%

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР