ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙНАНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт

м/д

4 дүгээр улирал

4 дүгээр улирал

Тоо

Тоо

%

 
 
 

А

Б

2020

2021

өсөлт

бууралт

 хувь

 

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл
 

1

755

717

0

-38

-5%

 
 

 Хүлээн авахаас татгалзсан

2

7

17

+10

0

+142.8%

 

Буцаасан  / Хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/

3

337

285

0

-52

-15.4%

 

Шийдвэрлэсэн

4

371

372

+1

0

+0.2%

 

үүнээс

Эвлэрэл амжилттай болсон

5

303

333

+30

0

+9.9%

 

Эвлэрэл амжилтгүй болсон

6

68

39

0

-29

-42.6%

 

Үлдэгдэл

7

34

43

+9

0

+26,4%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/

8

 0

 0 

 0 

 0%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/

9

24

24

0

      0

   100%

 

 

Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

10

40

43

+3

0

+7.5%