Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 9 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 2 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 1 хүн

·         Хорих ял – 2 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн –2 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 22 хүнд холбогдох 22 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох-10

Ø  Баривчлах-12

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 8 шүүх хурал товлон зарласнаас 7 шүүх хуралдааныг хийж, 1 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

24

12

12

10

2

0

Энэ 7 хоног

30

7

22

8

1

0

                         Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх