Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

 

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 37 нэхэмжлэл хүлээн авч, 3 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна.

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар нийт 29 хэрэг шийдвэрлэсэн

-    Шүүх хуралдаанаар 22 хэрэг  

Үүнээс: нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан-16

             Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон-4

             Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон-0

             Шүүх хуралдаанаар зохигч эвлэрсэн-2

-    Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 7 хэрэг, үүнээс

  • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-3
  • Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн -4
  • Зохигч эвлэрсэн-0
  • Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлсэн-0

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг:

-    Түдгэлзүүлсэн-6

-    Сэргээсэн-6

Хэргийг:

-    Хэрэгсэхгүй болгосон-2

-    Нэхэмжлэлийг буцаасан-0

-    Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -3

-    Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-    Хэрэг шилжүүлсэн-0

-    Шүүх хуралдаан товлон зарласан 30 хэрэг, үүнээс шүүх хуралдаан хойшилсон-5 хэрэг байна.

 

 

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

57

29

27

5

Энэ 7 хоног

37

29

30

5