Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2022 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 40 нэхэмжлэл хүлээн авч, 2 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна.

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар нийт 37 хэрэг шийдвэрлэсэн

-    Шүүх хуралдаанаар 23 хэрэг  

Үүнээс: нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан-19

             Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон-2

             Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон-0

             Шүүх хуралдаанаар зохигч эвлэрсэн-2

-    Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 14 хэрэг, үүнээс

  • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-2
  • Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн -8
  • Зохигч эвлэрсэн-4
  • Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлсэн-0

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг:

-    Түдгэлзүүлсэн-3

-    Сэргээсэн-0

Хэргийг:

-    Хэрэгсэхгүй болгосон-2

-    Нэхэмжлэлийг буцаасан-0

-    Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -2

-    Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-    Хэрэг шилжүүлсэн-0

-    Шүүх хуралдаан товлон зарласан 32 хэрэг, үүнээс шүүх хуралдаан хойшилсон-6 хэрэг байна.

 

 

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

37

29

30

5

Энэ 7 хоног

40

37

32

6