Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 7 хоног тутмын хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ №02

2022.01.21

Нийт хүлээн авсан хэрэг

Хугацаа хэтэрсэн хэрэг

Шүүх хуралдааныг товлон зарласан тоо

Хойшилсон шүүх хуралдаан, түүний шалтгаан

Үлдэгдэл хэргийн тоо

 

Иргэний 2

 

Эрүүгийн 0

 

Зөрчлийн 1

0

4

0

Эрүүгийн 0

 

Зөрчлийн 2

 

Иргэний 4

 
 
 

 

 

Тойм мэдээ гаргасан шүүгчийн туслах:                                             Н.Дагидандорж