Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №18

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 5 хүнд холбогдох 5 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 2 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох ял – 1 хүн
  • Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн
  • Хорих ял – 0 хүн
  • Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн – 1 хүн
  • Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд  7 хүнд холбогдох 6 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох -1
  • Баривчлах -6

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 5 шүүх хурал товлон зарласнаас 2 шүүх хуралдааныг хийж 3 шүүх хурал хойшилсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

24

12

12

17

2

0

Энэ 7 хоног

9

4

5

5

3

0

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын

эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх