Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №19

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 17 хүнд холбогдох 17 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 6 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн

·         Хорих ял – 1 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн – 0 хүн

·         Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд  17 хүнд холбогдох 17 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох -3

Ø  Баривчлах -14

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 8 шүүх хурал товлон зарласнаас 7 шүүх хуралдааныг хийж 1 шүүх хурал хойшилсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

9

4

5

5

3

0

Энэ 7 хоног

24

7

17

8

1

0

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх