Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №25

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 12 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 20 хүнд холбогдох 19 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  20 хүнд холбогдох 11 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох ял – 13 хүн
  • Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 2 хүн
  • Хорих ял – 0 хүн
  • Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн -5 хүн
  • Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

    Дээрх хугацаанд  22 хүнд холбогдох 20 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох -5
  • Баривчлах -17
  • Хэрэгсэхгүй болгосон -1

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 12 шүүх хурал товлон зарласнаас 11 шүүх хуралдааныг хийж 1 шүүх хурал хойшилсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

73

20

53

14

0

0

Энэ 7 хоног

26

7

19

12

1

0

              

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын

эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх