Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №26

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 11 хүнд холбогдох 11 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 19 хүнд холбогдох 19 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  6 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 3 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 2 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн -1 хүн

·         Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

    Дээрх хугацаанд  16 хүнд холбогдох 16 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох -6

Ø  Баривчлах -10

Ø  Хэрэгсэхгүй болгосон -0

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 9 шүүх хурал товлон зарласнаас 6 шүүх хуралдааныг хийж 3 шүүх хурал хойшилсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

26

7

19

12

1

0

Энэ 7 хоног

29

11

19

9

3

0

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын

эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх