Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ № 34

1.    Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 19 нэхэмжлэл хүлээн авч, 2 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна. 

      2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 8 сарын 29-ний өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар нийт 15 хэрэг шийдвэрлэсэн

-    Шүүх хуралдаанаар 10 хэрэг  

Үүнээс: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан-9

             Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон-1

             Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон-0

             Шүүх хуралдаанаар хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн-0

-    Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 5 хэрэг, үүнээс

·  Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-0

·  Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн -4

·  Зохигч эвлэрсэн-0

·  Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлсэн-1

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг:

-    Түдгэлзүүлсэн-3

-    Сэргээсэн-4

Хэргийг:

-    Хэрэгсэхгүй болгосон-1

-    Нэхэмжлэлийг буцаасан-0

-    Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан-2

-    Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-    Хэрэг шилжүүлсэн-0

      Шүүх хуралдаан товлон зарласан 15 хэрэг, үүнээс шүүх хуралдаан хойшилсон-0 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

13

14

10

4

Энэ 7 хоног

19

15

15

0

 

     Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх