Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №30

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 9 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 16-ний өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 6 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 11 хүнд холбогдох 11 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  2 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох ял – 1 хүн
  • Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн
  • Хорих ял – 0 хүн
  • Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн -1 хүн
  • Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

    Дээрх хугацаанд  0 хүнд холбогдох 0 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох -0 хүн
  • Баривчлах -0 хүн
  • Хэрэгсэхгүй болгосон -0 хэрэг

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 11 шүүх хурал товлон зарласнаас 2 эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэж, 8 хэргийн шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 1 эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлж, 2 шүүгдэгчийг албадан ирүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

16

8

8

16

0

0

Энэ 7 хоног

17

6

11

11

8

0

              

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын

эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх