ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт

м/д

IV-р улирал

IV-р улирал

Тоо

Тоо

%

 
 
 

А

Б

2021

2022

өсөлт

бууралт

хувь

 

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл
 

1

704

713

+9

0

+1,2%

 
 

Хүлээн авахаас татгалзсан

2

8

7

0

-1

-14,2%

 

Буцаасан  / Хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/

3

272

295

+23

0

+7,7%

 

Шийдвэрлэсэн

4

377

390

+13

0

+3,3%

 

үүнээс

Эвлэрэл амжилттай болсон

5

333

345

+12

0

+3,4%

 

Эвлэрэл амжилтгүй болсон

6

44

45

0

-1

-2,3%

 

Үлдэгдэл

7

47

23

0

-24

-104,3%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/

8

0

0

0

0

0%

 

Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/

9

24

44

+20

0

+83,3%

 

 

Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

10

47

27

0

-20

-74%

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ,

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР