Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын төрийн албаны тусгай шалгалтын зар

 Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс шүүхийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх 124 албан тушаалын сул орон тоог зарлаж байна.

 

Дараах хүснэгтээс сул орон тооны мэдээллийн хүлээн авна уу.

 


Төрийн албаны зөвлөлийн

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл