Архив

Архивт хадгалагдах баримт бичгийг хүлээн авах, данс бүртгэл хөтлөх, архив, бичиг хэргийн материалыг зохих стандартад нийцүүлэн хадгалах, тогтоосон хугацаанд үзлэг, тооллого хийх, шилжүүлэх, шүүгч, ажилтан, иргэдэд архивын үйлчилгээг Архивын хууль тогтоомжид нийцүүлэн үзүүлэх

  •        Шүүхээс гарсан эрх зүйн акт хуулбарлах
  •        Хэргийн оролцогч баримттай танилцах
  •        Лавлагаа тодорхойлт
  •        Иргэн захиргааны хэрэг баримтыг судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглуулах
  •        Материал хувилж, олшруулах
/Төрийн сангийн - 100900005001/