Тайлантай холбоотой тодруулгыг эндээс авна уу!

Тамгын газрын дарга Б.Амартүвшин      99024538

Ерөнхий нягтлан бодогч Ё.Байгалмаа   99429998

 

https://shilendans.gov.mn/org/487